รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 120   
ณ สถานที่ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียนวิทยาลัยการตำรวจ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายสุพรหม  ปานแจ่ม  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.