รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 121   
ณ สถานที่ วิทยาลัยการตำรวจ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายประพนธ์  ปรักมาส  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.