รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
ณ สถานที่ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอยุธยา
 


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
ไม่มีรายการข้อมูล