รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (FEASIBILITY STUDY) รุ่นที่ 15  
ณ สถานที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายปกรณ์  เกตุแย้ม  หัวหน้าแผนก 9 ฝพค.
2  นายพัฒน์ระพี  ลิมป์ธีระกุล  วิศวกร 5 ฝพค.