รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง  
ณ สถานที่ สถาบันพระปกเกล้า
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวสุมิตรา  สุ่นศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.
2  นางสาวพัชรัตนวดี  ศศิสุวรรณ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพพ.