รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทีม HR เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กร  
ณ สถานที่ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายจิรัฎฐ์  สีขาว  หัวหน้าแผนก 9 ฝทบ.
2  นางสาววาศิณี  พรหมช่วย  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
3  นางสาวสุพาณี  สอนซื่อ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.