รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 48  
ณ สถานที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวเกศิณี  เมธาวีกุลชัย  นิติกร 6 ฝกม.
2  นายจิตติชัย  ส.ศรีสุวรรณ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝกม.
3  นางสาวจีรวรรณ  ศารสาลินทร์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝกม.
4  นายนรุตม์  เจียมสมบูรณ์  หัวหน้าแผนก 8 ฝกม.
5  นางสาวพร้อมพรรณ  ชลถาวรพงศ์  นิติกร 6 ฝกม.