รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9 (Railway Engineering Training Course: REN9)  
ณ สถานที่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตทินัม ประตูน้ำ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายไกรสิทธิ  สิงห์กาญจนโรจน์  วิศวกร 7 ฝพค.