รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ติดอาวุธมนุษย์ PR เสริมพลังการสื่อสารองค์กร รุ่นที่ 2  
ณ สถานที่ ห้องประชุม CRF Learning Center ถ.สรงประภา เขตดอนเมือง กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวเพลินตา  จำปาศรี  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สผว.
2  นางสาวภัทรสุดา  หวานแหลม  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.