รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Environmentally Sustainable Urban Transport Planning   
ณ สถานที่ JICA Chubu
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายวรานนท์  ดิลกคุณานันท์  พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 10 ฝพค.