รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางกันธิมา  มานนท์  พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 10 สผว.
2  นางจันทนา  ตระการ  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สผว.
3  นางณภัชนันท์  สิทธิวงศ์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
4  นางสาวสุฎารณี  อุมะวิชนี  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
5  นางสาวฟ้ามุ่ย  เกริกกิตติกุล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
6  นางสาวภัชรพร  ณ นครพนม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
7  นางสาวกิ่งกาญจนา  อาสายุทธ  วิศวกร 5 ฝพค.
8  นางสาวพลอยไพลิน  สละม่วง  วิศวกร 6 ฝพค.
9  นางสาวจิตติพร  ภัคพิรุฬห์กุล  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 7 ฝทท.
10  นายชลัมพล  หลาบนอก  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
11  นางสาวจำนงจิตต์  คุ้มครอง  พนักงานการเงิน 7 ฝชง.
12  นางสาวฐิตา  เทียนขาว  พนักงานการเงิน 5 ฝชง.
13  นางสาวดุสิตา  หนูนิมิตร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝพธ.
14  นางสาวศมนมนัส  ยุวจิตติ  พนักงานบริหารธุรกิจ 6 ฝพธ.
15  นางทิพย์  รัตนสุวรรณ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝพพ.
16  นางสาวปุณยวีร์  ปภาศิริวาทย์  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 ฝพพ.
17  นายจอม  พิชิตมาร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝวส.
18  นายปกรณ์  คุ้มปิยะผล  วิศวกร 7 ฝวส.
19  นางสาวจรรยา  เพชรรอด  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
20  นางสาวนัจจารี  ทองมี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
21  นายวรียส  ถิรดุลย์กุล  วิศวกร 6 ฝบก.2
22  นางสาวพิมพ์ศิริ  ตั้งคุณศิริ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝรฟ.
23  นางสาวโสภิดา  เทพประทุม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝรฟ.
24  นางสาวกุสุมา  กุลัตถ์นาม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝปก.
25  นางสาวดวงกมล  ชงัดเวช  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝปก.
26  ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  สินธุเศรษฐ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.
27  นางสาวพลอยไพลิน  ฟูทรัพย์นิรันดร์  นิติกร 5 ฝกม.
28  นางสาวศันศนีย์  สังขทัต ณ อยุธยา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกม.
29  นางสุนทรีญา  ดงไพบูลย์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
30  นางสาวเสาวภา  ธงชัย  นิติกร 7 ฝกท.
31  นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  จุทิ่น  พนักงานบริหารพัสดุ 5 ฝจบ.
32  นางสาวไพลิน  ปันจัยสีห์  พนักงานบริหารพัสดุ 4 ฝจบ.
33  นางสาวอัญญารัตน์  มงคลวีระพันธ์  วิศวกร 5 ฝจบ.
34  นางสาวอารยา  มานะสุขอนันต์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝจบ.
35  นางสาวกฤตยา  อินทรวิเชียร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝทบ.
36  นางสาวปรัชญา  ชัยวงศ์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
37  นางสาวธนียา  พงษ์รัตนกูล  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สปอ.
38  นางสาวพัจนา  ศิลป์สโมสร  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สปอ.