รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (FEASIBILITY STUDY) รุ่นที่ 16  
ณ สถานที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวจตุรพร  จารุวัจนกุล  วิศวกร 7 ฝพค.
2  นางสาวเยาวภา  ชัยอิทธิพรวงศ์  วิศวกร 7 ฝพค.
3  ว่าที่เรือตรีวีรพงษ์  ชมภูนุช  วิศวกร 7 ฝพค.
4  นางสาวโสรดา  เสาวลักษณ์อักษร  วิศวกร 6 ฝพค.
5  นางสาวอรพรรณ  พึ่งพัฒน์  วิศวกร 5 ฝพค.