รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Finance for Non-Financial Executive  
ณ สถานที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวอัจฉรา  ลิ้มมณฑล  หัวหน้าแผนก 9 ฝพค.