รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร วิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบการ  
ณ สถานที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายกฤษณะพงษ์  หงษ์ทอง  พนักงานกู้ภัย 7 ฝรภ.
2  นายนพดล  ธิราบุตร  พนักงานกู้ภัย 7 ฝรภ.
3  นายรังเพชร  ทองเสทื้อน  พนักงานกู้ภัย 7 ฝรภ.
4  นายเอกลักษณ์  นำเกียรติวงษา  พนักงานกู้ภัย 7 ฝรภ.