รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต  
ณ สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมคลองบางไผ่
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวชนิดา  งามปลั่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝปก.
2  จ่าเอกกษมะ  เกรียงพานิช  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.
3  นายชัยธนา  ลิมปนารมณ์  พนักงานรักษาเขตทาง 7 ฝรภ.
4  จ่าเอกชูชาติ  จันทร์หอม  พนักงานพิสูจน์ทราบ 8 ฝรภ.
5  นายประทุม  สอนบุญมา  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.
6  นายมนตรี  ไชยรังศรี  หัวหน้าแผนก 9 ฝรภ.
7  จ่าเอกมนัส  ศรีสันต์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.
8  นางรัศรินทร์  จันวิวัธน์เวช  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.
9  จ่าเอกศรัณย์ภัทร  ศรีวรรณ์  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.
10  นายเสริมรัฐ  เวือนประโคน  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.