รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การตรวจวัดอนุภาคฝุ่นในสิ่งแวดล้อมตามวิธีมาตรฐาน  
ณ สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวพรปวีณ์  ชมชาติ  วิศวกร 6 ฝพค.
2  นางสาวศิริลักษณ์  นิละนนท์  วิศวกร 6 ฝพค.