รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน หลักสูตร การรักษาวินัยตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของ รฟม. รุ่นที่ 3  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม
 


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
ไม่มีรายการข้อมูล