รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Comprehensive Regional Planning Development Course  
ณ สถานที่ ณ JICA เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาววิภาณี  อินทพันธุ์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.