รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่18  
ณ สถานที่ สถาบันพระปกเกล้า
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายกิตติกร  ตันเปาว์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝวส.