รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และพยาบาล : EVOC  
ณ สถานที่ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายเทพรัตน์  สั่งแสวง  พนักงานกู้ภัย 7 ฝรภ.
2  นายเอกลักษณ์  นำเกียรติวงษา  พนักงานกู้ภัย 7 ฝรภ.