รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน  
ณ สถานที่ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวทิพยสุดา  สุวภิรมย์โชติ  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.