รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 2  
ณ สถานที่ สำนักงบประมาณ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวจิรนันท์  วรจักร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝชง.