รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้ ค้ำประกัน และการให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ   
ณ สถานที่ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางณฐมณ  บุนนาค  รองผู้ว่าการฯ (การเงิน) 14 รผง.
2  นางเกษกนก  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.