รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำร่างสัญญาสำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ของ รฟม.  
ณ สถานที่ ห้องสมุด รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกอเตย  แก้วนิล  นิติกร 4 ฝกม.
2  นางกัณจนา  จันทรโชติ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.
3  นายจิตติชัย  ส.ศรีสุวรรณ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝกม.
4  นางสาวจีรวรรณ  ศารสาลินทร์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝกม.
5  นายธีรวุฒิ  แก้ววิเชียร  นิติกร 4 ฝกม.
6  นางสาวบุญสิตา  เอื้อสัมฤทธิ์ผล  นิติกร 4 ฝกม.
7  นางสาวบุศรินทร์  ปิ่นมณี  หัวหน้าแผนก 8 ฝกม.
8  นางสาวพลอยไพลิน  ฟูทรัพย์นิรันดร์  นิติกร 5 ฝกม.
9  นางสาวพิชาญา  มุกดาสนิท  นิติกร 5 ฝกม.
10  นางสาวศศิณา  ไกลพาล  นิติกร 5 ฝกม.
11  นางสาวศันศนีย์  สังขทัต ณ อยุธยา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกม.