รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พัฒนาพนักงานผู้รับจ้างเหมาบริการ และวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายสุทัศน์  สิขเรศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.