รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  
ณ สถานที่ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1 รฟม.
 


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
ไม่มีรายการข้อมูล