รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงใต้สถานี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต  
ณ สถานที่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกมลชนก  วังวิทยา  วิศวกร 6 ฝพค.
2  นายกษิดิศ  รัตนสุวรรณ  พนักงานวิทยาศาสตร์ 5 ฝพค.
3  นางสาวชุติมา  กัลยาประสิทธิ์  หัวหน้าแผนก 8 ฝพค.
4  นางสาวพรปวีณ์  ชมชาติ  วิศวกร 6 ฝพค.
5  นางสาวพรพิมล  พุ่มพวง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.
6  นางสาวพลอยไพลิน  สละม่วง  วิศวกร 7 ฝพค.
7  นายพิรุณ  อยู่สุข  วิศวกร 7 ฝพค.
8  นางสาวภรณ์ทิพย์  คงคาอินทร์  วิศวกร 7 ฝพค.
9  นางสาววิภาวี  เกิดสว่าง  พนักงานวิทยาศาสตร์ 5 ฝพค.
10  นางสาวศิริลักษณ์  นิละนนท์  วิศวกร 6 ฝพค.
11  นางสาวสวนีย์  บรรพจน์พิทักษ์  หัวหน้าแผนก 8 ฝพค.
12  นางสาวสิริกานตย์  นิธิศักดิยานนท์  วิศวกร 6 ฝพค.
13  นายสิริชัย  ที่ดี  หัวหน้าแผนก 9 ฝพค.
14  นางสาวอาทิตยา  ขำเลิศ  วิศวกร 7 ฝพค.