รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ณ สถานที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวฐิตารีย์  เจนภาณุสวัสดิ์  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 4 ฝชง.
2  นางดลพร  ดิษฐเกษร  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝชง.
3  นางสาวทัศนีย์  น้อยบำรุง  หัวหน้าแผนก 9 ฝชง.
4  นางสาวทิพย์ศิริ  ผลเกิด  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 7 ฝชง.
5  นางสาวนวลพรรณ  สุกีธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.
6  นางสาวนัทธมน  ธนพิชชาสกุล  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 6 ฝชง.
7  นางสาวนาริสา  เจนเกียรติฟู  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 7 ฝชง.
8  นายภูริณัฐ  ศิริเพ็ง  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 5 ฝชง.
9  นางสาวรชยา  คงเสาร์  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 6 ฝชง.
10  นางสาววิมลณัฐ  ศรีพิชัย  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 6 ฝชง.
11  นางสาวศรัลวลัย  เหลืองอร่าม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝชง.
12  นางสาวศิรพร  คงวัฒนาศักดิ์ชัย  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ฝชง.
13  นายศุภกร  วรฤทธิ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝชง.
14  นายสัญชัย  แวดเวียง  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 6 ฝชง.
15  นางสาวสุชญา  ไชยวิวัฒน์วงศ์  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 5 ฝชง.