รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง Career Path ของพนักงานบริหารงานทั่วไป  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2/6
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางกนกพร  ชูทรัพย์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝบก.2
2  นางสาวณัฐณิชา  วิมุขดาคม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝบก.2
3  นายบรรณศาสตร์  เดชะ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝบก.2
4  นางสาวภัทรานิษฐ์  ตรีธนาพิพัชร์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.2
5  นางสาววรรณพร  อินทร์แก้ว  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝบก.2
6  นางสาววรัญญา  แวววัชระ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.2
7  นางสาววรัญณัฎฐ์  ศุภฤกษ์พรชัย  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝบก.2
8  นางสาวศิวลี  เกตุคง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.2
9  นายสาโรจน์  จงกิตินันทกุล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.2
10  นางสุพัตรา  ติ้มขลิบ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.2
11  นางอุทุมพร  สมุทรนาค  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2