รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  
ณ สถานที่ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวทิพย์ศิริ  ผลเกิด  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 7 ฝชง.
2  นางสาวรชยา  คงเสาร์  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 6 ฝชง.
3  นางสาววิมลณัฐ  ศรีพิชัย  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 6 ฝชง.
4  นางสาวสุชญา  ไชยวิวัฒน์วงศ์  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 5 ฝชง.