รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ประสบการณ์จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคตสำหรับศิษฐ์เก่า สถาบันพระปกเกล้า  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 9
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกันตยา  เหินฟ้าปัญญา  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
2  นางกุลชุลี  ณ ระนอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.
3  นางสาวเกศวดี  เกตุแก้ว  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
4  นายเกียรตินิยม  ฉิมพลี  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
5  นางสาวจิดาภา  โสภาประดิษฐ์  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
6  นางฉัฐยา  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.
7  นายฐิรวิทย์  ศิริตันหยง  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
8  นางสาวณัฐพัณ  ฉันทวิจัยกุล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
9  นางสาวณิชยา  สักกวัตร  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
10  นางสาวทิพยสุดา  สุวภิรมย์โชติ  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
11  นายธนัช  ยืนนาน  หัวหน้าแผนก 9 ฝนย.
12  นางสาวธัญพร  ธรรมวชิราพร  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
13  นางสาวนิพรพรรณ์  มุทุมล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
14  นางบัวสวรรค์  ภูบัวคำ  พนักงานธุรการ 6 ฝนย.
15  นางสาวบุษกร  อยู่สุข  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝนย.
16  นางสาวเบญจวรรณ  นิรมิตวสุ  หัวหน้าแผนก 8 ฝนย.
17  นางสาวเบญญาภา  รักษาพงศ์  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
18  นายปกเกศ  ยาทุม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
19  นางสาวปวารณา  งามบุญแถม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
20  นางสาวปิญาทิพย์  แสงเงิน  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
21  นางสาวพุทธธิดา  สงวนศักดิ์โยธิน  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
22  นางสาวฟ้ามุ่ย  เกริกกิตติกุล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
23  นายภัคพล  ธนรักษ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝนย.
24  นางสาวภัชรพร  ณ นครพนม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
25  นางสาวภัทรภรณ์  อยู่นาน  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
26  นางสาวรุจิรา  จันทรพล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
27  นายวรกร  คงมั่น  พนักงานบริหารความเสี่ยง 7 ฝนย.
28  นายวัฒนศักดิ์  เฮาะประเสริฐ  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
29  นางสาววิศัลย์ศยา  อินต๊ะแสน  พนักงานสถิติ 5 ฝนย.
30  นางสาวสุทธิชา  พูลเกิด  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
31  นายสุทธิพงษ์  สุภเจริญผล  หัวหน้าแผนก 9 ฝนย.
32  นายเสกสรร  เผือกศรี  พนักงานบริหารความเสี่ยง 5 ฝนย.
33  นายอนุวัตร  ไชยเพชร  พนักงานบริหารความเสี่ยง 6 ฝนย.
34  นางสาวอรจิรา  มีญาณเยี่ยม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
35  นางสาวอุบลรัตน์  แพเจริญชัย  พนักงานบริหารความเสี่ยง 5 ฝนย.