รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Innovative Entrepreneurship  
ณ สถานที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายสมประสงค์  สัตยมัลลี  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สธด.