รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวทางใหม่ รุ่นที่ 2  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
 


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
ไม่มีรายการข้อมูล