รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารหนี้สาธารณะภายใต้กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ณ สถานที่ โต๊ะประชุม ฝชง
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกัญญ์วรา  มะนะโส  พนักงานการเงิน 6 ฝชง.
2  นางเกษกนก  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.
3  นางสาวชุติมณฑน์  ยิ่งยืน  พนักงานการเงิน 5 ฝชง.
4  นางสาวณิชา  ชูสังข์  พนักงานการเงิน 7 ฝชง.
5  นางสาวพรหมพร  นาคนิยม  พนักงานการเงิน 7 ฝชง.
6  นายพสิษฐ์  ศักดิ์วานิชกุล  หัวหน้าแผนก 9 ฝชง.
7  นางสาวอรพรรณ  ทิพพะพาทย์  พนักงานการเงิน 5 ฝชง.