รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤติ ตอนที่ 1 หัวข้อ ระบบบัญชาการเหตุการณ์  
ณ สถานที่ ห้องออดิทอเรี่ยม คลองบางไผ่
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวชนิดา  งามปลั่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝปก.
2  จ่าเอกกษมะ  เกรียงพานิช  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.
3  ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย  สารพล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.
4  นายชัยธนา  ลิมปนารมณ์  พนักงานรักษาเขตทาง 7 ฝรภ.
5  จ่าเอกชูชาติ  จันทร์หอม  พนักงานพิสูจน์ทราบ 8 ฝรภ.
6  นายประทุม  สอนบุญมา  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.
7  นายมนตรี  ไชยรังศรี  หัวหน้าแผนก 9 ฝรภ.
8  จ่าเอกมนัส  ศรีสันต์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.
9  นางรัศรินทร์  จันวิวัธน์เวช  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.
10  จ่าเอกศรัณย์ภัทร  ศรีวรรณ์  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.
11  นายเสริมรัฐ  เวือนประโคน  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.