รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำเอกสารเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างด้านงานระบบสารสนเทศ  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 6 ชั้น 6 อาคาร 1 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายจเด็จ  แดงแสงเทียน  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทท.
2  นางสาวจิตติพร  ภัคพิรุฬห์กุล  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 7 ฝทท.
3  นางสาวจุฑารัตน์  วรสุวิทย์  โปรแกรมเมอร์ 7 ฝทท.
4  นายชวนันท์  อินทร์คำน้อย  โปรแกรมเมอร์ 5 ฝทท.
5  นางสาวณัฐณิชา  ศรีวิภา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝทท.
6  นางสาวตวงรัตน์  คงสัตย์  โปรแกรมเมอร์ 6 ฝทท.
7  นายนพคุณ  สารวงษ์  โปรแกรมเมอร์ 7 ฝทท.
8  นางสาวเบญจวรรณ  เลิศพิชิตกุล  โปรแกรมเมอร์ 8 ฝทท.
9  นางสาวปวีณา  เปล่งเสียง  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 7 ฝทท.
10  นายปัณณธร  อ่อนลมัย  โปรแกรมเมอร์ 7 ฝทท.
11  นางสาวมนัสนันท์  เพียรกิจรุ่งเรือง  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 6 ฝทท.
12  นางสาวยูถิกา  จันทวงศ์  โปรแกรมเมอร์ 5 ฝทท.
13  นางสาวรัตนา  เบญจวงษ์  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 7 ฝทท.
14  นายสว่างพงษ์  จันทพร  โปรแกรมเมอร์ 5 ฝทท.
15  นางสาวสิริพร  ธนเฉิดสิริกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.
16  นางสาวสุพรรษา  นิลสมบูรณ์  โปรแกรมเมอร์ 5 ฝทท.