รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ณ สถานที่ ห้องสมุด อาคาร 1
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางกันธิมา  มานนท์  พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 10 สผว.
2  ว่าที่ร้อยเอกเดชชัย  แสนเทพ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สปอ.
3  นางสาวธนียา  พงษ์รัตนกูล  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สปอ.
4  นายบุรินทร์  ธนะสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนัก 11 สปอ.
5  นางสาวพัจนา  ศิลป์สโมสร  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สปอ.
6  นางสาวมินชญา  ตังวีระสิงห์  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สปอ.
7  นางวนิชา  เจนป่า  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สปอ.
8  นายอภิสิทธิ์  ตาวงษ์  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สปอ.