รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การทำลายหนังสือประจำปีตามแนวทางและเกณฑ์การพิจารณาของ รฟม.  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2/3 อาคาร 2 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกษมา  สาระชาติ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
2  นางสาวจรรยา  เพชรรอด  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
3  นางจิตรลดา  จิตรอาจ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
4  นางสาวชวนพิศ  ทองดี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
5  นายณรงค์ชัย  สกุลรัตนธรรม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝบก.1
6  นางณัฐภรณ์  อยู่ปรางค์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
7  นางสาวนพวรรณ  ตั้งศุภนิมิตรชัย  หัวหน้าแผนก 8 ฝบก.1
8  นางสาวนัจจารี  ทองมี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
9  นางสาวปรียานุช  ตันธนสาร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1
10  นางมาลี  กุลแพทย์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
11  นางมุกดา  พิบูลย์  หัวหน้าแผนก 8 ฝบก.1
12  นางสาววรรณวิภา  จินะราช  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝบก.1
13  นางสาววาสินี  วิสาละ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝบก.1
14  นางสาววิสุตา  ชลายนเดชะ  หัวหน้าแผนก 8 ฝบก.1
15  นางสุนัดดา  ต๊ะปินตา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1