รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สาระสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและกาบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ณ สถานที่ สำนักงานตรวจสอบ รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวฑิฆัมพร  เดชพงษ์  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.
2  นางสาวดวงรัตน์  สินสุวรรณาภรณ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
3  นางธิมาพร  วังช่วย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
4  นางสาวปาณิสรา  นันธิกุล  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
5  นายภณ  วัชรินทร์  พนักงานตรวจสอบ 6 สตส.
6  นางสาวรักษณีย์  ชิณเทศ  หัวหน้าแผนก 9 สตส.
7  นางสาวสุมิตรา  สุ่นศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.
8  นางสาวอิสรีย์  ประกอบสินนุกูล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.