รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติความปลอดภัย (Safety mind)   
ณ สถานที่ ห้องสมุด
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายกฤต  สว่างฤทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.
2  ว่าที่ร้อยเอกเดชชัย  แสนเทพ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สปอ.
3  นางสาวธนียา  พงษ์รัตนกูล  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สปอ.
4  นางสาวพัจนา  ศิลป์สโมสร  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สปอ.
5  นางสาวมินชญา  ตังวีระสิงห์  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สปอ.
6  นางวนิชา  เจนป่า  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สปอ.