รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน  
ณ สถานที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายปกรณ์  เกตุแย้ม  หัวหน้าแผนก 9 ฝพค.
2  นายพัฒน์ระพี  ลิมป์ธีระกุล  วิศวกร 5 ฝพค.