รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Improving Writing Skills  
ณ สถานที่ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกนกวรรณ  ปาจิตร์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝรฟ.
2  นางสาวปูนบำเหน็จ  ทวนนิมิตร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝรฟ.
3  นายสมชาย  รัตนปริญญานนท์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝรฟ.