รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร OKRs and Gamification DOJO  
ณ สถานที่ โรมแรม SOMRSET เอกมัย ซอย 2
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายเกียรตินิยม  ฉิมพลี  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.