รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ พร้อมการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย  
ณ สถานที่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวปุณยาพร  ภิรมจิตรผ่อง  พนักงานการเงิน 7 ฝชง.