รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การทำลายหนังสือ  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 7
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวขวัญชนก  อินทหอม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สผว.
2  นายคุณภาพ  วิเชียรรัตน์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
3  นางสาวชาศินี  แก้วเนตร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.
4  นางสาวทรรศนีย์  สาหร่าย  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 สผว.
5  นางสาวธรรมพร  ดีปลื้ม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
6  นางปาณยา  ชื่นใจ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สผว.
7  นางสาวปาณิศา  จำเนียรศรี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
8  นางสาวเพ็ญนภา  พรหมนิพนธ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.
9  นายภูริวัฒน์  เกิดภิบาล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 สผว.
10  นางมลทิรา  ลักษณะสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.
11  นางมาลัย  ศรีมงคล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สผว.
12  นางสาวรุจินันท์  พรหมมา  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สผว.
13  นางวาสนา  ชลประเสริฐ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 8 สผว.
14  นางสาวสุพพัตรา  ชงัดเวช  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สผว.
15  นางสาวสุภามาศ  คงไพรสันต์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สผว.
16  นางสาวอรกัญญา  ศรีคิรินทร์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
17  นางสาวอัคค์จินดา  ตรีสุวรรณ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.