รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ผลการทบทวนแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2562-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวดวงรัตน์  สินสุวรรณาภรณ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
2  นางธิมาพร  วังช่วย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
3  นางสาววรินทร์พร  ปิยสิรานนท์  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.
4  นางสาวสุพัฒน์ตรา  อินทรพรหม  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.
5  นางสาวอาภาพงษ์  มกรนันทน์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
6  นางสาวอิสรีย์  ประกอบสินนุกูล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
7  นายคงกระพัน  ปสาทรัตน์  พนักงานบริหารธุรกิจ 4 สธด.
8  นางสาวชลดา  ตระกูลพานิช  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 สธด.
9  นางสาวชุรดา  ศรีวิชัย  หัวหน้าแผนก 8 สธด.
10  นางสาวณัฐนรี  ภักดีวงศ์  พนักงานบริหารธุรกิจ 4 สธด.
11  นางสาวถิรดา  วงศ์ตระกูล  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 สธด.
12  นางสาวทุติยา  ทองสมนึก  พนักงานบริหารธุรกิจ 6 สธด.
13  นายธีรุตม์  สุทธิบูรณ์  พนักงานบริหารธุรกิจ 4 สธด.
14  นางสาวนิภาภัทร  พลสมัคร  พนักงานบริหารธุรกิจ 5 สธด.
15  นางสาวเบญจศิริ  ทิศาภาค  พนักงานบริหารธุรกิจ 5 สธด.
16  นายปาณัสม์  กิตตินนทิกร  พนักงานบริหารธุรกิจ 4 สธด.
17  นายปารัช  โอภาส  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สธด.
18  นางสาวพัชรพร  ประทีปถิ่นทอง  พนักงานบริหารธุรกิจ 5 สธด.
19  นายฟาอิซ  ดาราแม  พนักงานบริหารธุรกิจ 4 สธด.
20  นางสาวภาณัฏฐา  อภัยบัณฑิตกุล  พนักงานบริหารธุรกิจ 4 สธด.
21  นางสาวศรินรัตน์  ทิวะเจริญวงศ์  พนักงานบริหารธุรกิจ 5 สธด.
22  นายสายกลาง  ไชยวัฒนา  พนักงานบริหารธุรกิจ 4 สธด.
23  นางสาวกันตยา  เหินฟ้าปัญญา  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
24  นางกุลชุลี  ณ ระนอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.
25  นางสาวเกศวดี  เกตุแก้ว  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
26  นางสาวจิดาภา  โสภาประดิษฐ์  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
27  นางฉัฐยา  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.
28  นายฐิรวิทย์  ศิริตันหยง  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
29  นางสาวณัฐพัณ  ฉันทวิจัยกุล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
30  นางสาวณิชยา  สักกวัตร  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
31  นางสาวทิพยสุดา  สุวภิรมย์โชติ  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
32  นางสาวธัญพร  ธรรมวชิราพร  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
33  นางสาวเบญจวรรณ  นิรมิตวสุ  หัวหน้าแผนก 8 ฝนย.
34  นางสาวเบญญาภา  รักษาพงศ์  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
35  นายปกเกศ  ยาทุม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
36  นางสาวปวารณา  งามบุญแถม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
37  นางสาวปิญาทิพย์  แสงเงิน  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
38  นางสาวพุทธธิดา  สงวนศักดิ์โยธิน  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
39  นางสาวฟ้ามุ่ย  เกริกกิตติกุล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
40  นายภัคพล  ธนรักษ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝนย.
41  นางสาวภัชรพร  ณ นครพนม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
42  นางสาวภัทรภรณ์  อยู่นาน  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
43  นายวัฒนศักดิ์  เฮาะประเสริฐ  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
44  นางสาวสุทธิชา  พูลเกิด  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
45  นายเสกสรร  เผือกศรี  พนักงานบริหารความเสี่ยง 5 ฝนย.
46  นางสาวอรจิรา  มีญาณเยี่ยม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
47  นางสาวอุบลรัตน์  แพเจริญชัย  พนักงานบริหารความเสี่ยง 5 ฝนย.
48  นายวรานนท์  ดิลกคุณานันท์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.
49  นางสาวดวงรัตน์  วชิรโลหพันธ์  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 5 ฝทท.
50  นางสาวรวิสรา  คุ้มทุกข์  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 4 ฝทท.
51  นายสมคิด  ลีลิตธรรม  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝทท.
52  นางพรพรรณ  ศรมณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝชง.
53  นางสาวปุณยนุช  ศรีแย้ม  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 ฝพพ.
54  นางสาวนพวรรณ  ตั้งศุภนิมิตรชัย  หัวหน้าแผนก 8 ฝบก.1
55  นางสาววิสุตา  ชลายนเดชะ  หัวหน้าแผนก 8 ฝบก.1
56  นางกนกพร  ชูทรัพย์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝบก.2
57  นางอุทุมพร  สมุทรนาค  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2
58  นางสาวฐานิดา  ศิริตัน  วิศวกร 7 ฝรฟ.
59  นางสาวขวัญชนก  พิมพกรรณ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ฝปก.
60  นางสาวต้องจิต  ตีรเดชโยธิน  วิศวกร 5 ฝปก.
61  นางสาวกัญจ์หทัย  เนียมลาภเนื่อง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝรภ.
62  นางสาวกาญจนา  ปานสีนุ่น  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝรภ.
63  นางสาวชนากานต์  แย้มศรี  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝกท.
64  นางสาวอัญญารัตน์  มงคลวีระพันธ์  วิศวกร 5 ฝจบ.
65  นายอัฐรัฐ  เสาร์สุวรรณ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝจบ.
66  นางสาวกฤตยา  อินทรวิเชียร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝทบ.
67  นายรัชกร  ธรรมคารวตา  หัวหน้าแผนก 8 ฝทบ.