รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สาระสำคัญว่าด้วยพระราชบัญญัติเวนคืน 2562  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 6
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายกรณ์เชษฐ์  โชติวราธนศักดิ์  นิติกร 5 ฝกท.
2  นางสาวกิตติมา  สุรพงษ์พิวัฒนะ  นิติกร 4 ฝกท.
3  นายกิตติวรา  ทองประไพ  นิติกร 6 ฝกท.
4  นายจิตตะรัตน์  วิสุทธิเสน  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝกท.
5  นายชัยยศ  ณ นคร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
6  นางญานิน  มุกตารี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
7  นางสาวธมลวรรณ  ลาภานันต์  นิติกร 6 ฝกท.
8  นางสาวนีนนารา  ทุ่งโปร่ง  นิติกร 7 ฝกท.
9  นายปกรณ์  ม่วงทอง  นิติกร 6 ฝกท.
10  นางสาวพัชรพร  แสงสุข  นิติกร 7 ฝกท.
11  นายวราวุฒิ  ฐิติวร  นิติกร 4 ฝกท.
12  นางสาวสุวิชญา  วิทวัสการเวช  นิติกร 5 ฝกท.
13  นายเสกสรรค์  ทะสวัสดิ์  นิติกร 7 ฝกท.