รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์  
ณ สถานที่ ห้องสมุด รฟม
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายนรุตม์  เจียมสมบูรณ์  หัวหน้าแผนก 8 ฝกม.
2  นางสาวเนตินันทน์  ศาสนนันทน์  หัวหน้าแผนก 8 ฝกม.
3  นายรงครัตน์  คำสงค์  นิติกร 7 ฝกม.
4  นายสินาตย์  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.