รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ณ สถานที่ ชั้น5 สตส
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายคณิต  เตโชชลาลัย  วิศวกร 7 สตส.
2  นางสาวฑิฆัมพร  เดชพงษ์  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.
3  นางณภัชนันท์  สิทธิวงศ์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
4  นางสาวดวงรัตน์  เงาจินตรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.
5  นางสาวนิลวรรณ  ศรีสง่า  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.
6  นางสาวเมธาวี  โลหิตคุปต์  พนักงานตรวจสอบ 5 สตส.
7  นางสาวรักษณีย์  ชิณเทศ  หัวหน้าแผนก 9 สตส.
8  นางสาววรินทร์พร  ปิยสิรานนท์  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.
9  นายวาริช  แม้นมินทร์  หัวหน้าแผนก 8 สตส.