รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วิธีการประเมินผลตัวชี้วัดโครงการรถไฟฟ้าฯ  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 8
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวเกศวดี  เกตุแก้ว  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
2  นางฉัฐยา  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.
3  นางสาวณิชยา  สักกวัตร  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
4  นางสาวธัญพร  ธรรมวชิราพร  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
5  นางสาวพุทธธิดา  สงวนศักดิ์โยธิน  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
6  นายภัคพล  ธนรักษ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝนย.
7  นางสาวภัชรพร  ณ นครพนม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
8  นางสาวรุจิรา  จันทรพล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
9  นายวรกร  คงมั่น  พนักงานบริหารความเสี่ยง 7 ฝนย.
10  นายวัฒนศักดิ์  เฮาะประเสริฐ  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
11  นางสาววิศัลย์ศยา  อินต๊ะแสน  พนักงานสถิติ 5 ฝนย.
12  นายสุทธิพงษ์  สุภเจริญผล  หัวหน้าแผนก 9 ฝนย.
13  นายอนุวัตร  ไชยเพชร  พนักงานบริหารความเสี่ยง 6 ฝนย.